Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
HAND SANI rankų dezinfekantas Padidinti

HAND SANI rankų dezinfekantas

nuo 4,62 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

HAND SANI  rankų dezinfekcinis skystis pagal PSO rekomenduotiną formulę Nr. 1. Pagal šią formulę dezinfekantai , naudojant pagal instrukciją, efektyvūs prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS- CoV-2 ( 2019-nCoV) virusas. 

Sudėtyje yra: etanolio 80 % , glicerino, peroksido.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

Pavojinga

 

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /] įrangą.

P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.

P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.