Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
FLAMASEPAS-2, priešgaisrinė danga medienai Padidinti

FLAMASEPAS-2, priešgaisrinė danga medienai

nuo 12,99 €

Pristatymo terminas: 5 darbo dienos

Flamasepas-2 yra sertifikuota priešgaisrinė danga antipirenas medinėms konstrukcijoms, užtikrinanti B -s1, d0  degumo klasę pagal LST EN 13501-1:2019.

Išeiga: 400 ml/m2.

Paskirtis: antipirenas  apsaugo vidines medines konstrukcijas: stogo gegnes, medines perdangas, atramines kolonas nuo ugnies plėtimosi. Produktas naudojamas visai po stogu esančiai medienai. Gaisro atveju ant medienos paviršiaus susidaro elastinga 8-10 mm storio puta, stabdanti medienos degimą. Negalima apdoroti medienos, skirtos maisto, pašarų tarai bei vaikų žaislams. Antipirenuota mediena negali būti uždažoma, aliejauojama.

Naudojimo būdas: produktas paruoštas naudojimui.  Prieš naudojimą išmaišyti.Impregnuojamos medinės konstrukcijos turi būti švarios ir sausos, nedažytos, ne daugiau kaip 20 % drėgnumo ir ne mažiau kaip 23 mm storio. Teptuku, voleliu ar purkštuvu iš visų pusių gausiai padengti medieną „Flamasepas-2“ arba medieną mirkyti ne mažiau 6 val.  Impregnuotas medines konstrukcijas rekomenduojame 1-3 paras džiovinti saugant nuo atmosferos poveikio, vėdinant. Produktą Flamasepas-2 laikyti ne žemesnėje kaip -25 °C iki 36 °C temperatūroje.

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

Pavojinga. Atsargiai.

 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus.

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.