Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
BLICAS, statybinių atliekų ploviklis Padidinti

BLICAS, statybinių atliekų ploviklis

nuo 3,35 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

BLICAS palengvina namų valymą po remonto. Idealiai greitai ir efektyviai tirpdo visų rūšių cemento, kalkių, gipso skiedinių likučius bei nuosėdas, nesukelia metalų korozijos. Tinka valyti visus kietus paviršius: sienų ir grindų glazūruotas, metlacho, akmens masės plyteles, medžio parketą, laminuotą paviršių. Pašalina vamzdynuose susidariusius kamščius. Efektyviai pašalina geležies apnašas nuo santechnikos.  Valikliu nuvalyti paviršiai tampa skaidrūs, blizga, išryškėja spalvos bei tekstūra. Naudojamas ir viduje ir lauke. Ekonomiškas naudojimas - skiedžiamas  vandeniu (priklauso nuo užteršto paviršiaus) nuo 1:1 iki 1: 10 dalimis. Produkto naudojimo išeiga priklauso nuo objekto užterštumo.

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

Pavojinga.

 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį/talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.