Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
BERŽAS naikina ir saugo medieną nuo pelėsių, grybų, samanų, dumblių Padidinti

BERŽAS naikina ir saugo medieną nuo pelėsių, grybų, samanų, dumblių

nuo 12,40 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

BERŽAS  antiseptinis medienos baliklis naikina ir saugo nuo pelėsių, grybų, samanų, dumblių  skirtas jau pažeistos medienos “gelbėjimui“: efektyviai naikina pelėsius ir grybus, balina pažeistą grybų/pelėsių ir pamėlynavusią, pajuodusią, papelijusią medieną, išbalina nuo atmosferos poveikio pajuodavusią medieną. Antiseptikuoja medieną ir naikina 12 labiausiai paplitusių ir žmogui kenksmingų mikromicetų, grybų ir pelėsių. Preparatas labai giliai įsiskverbia į medieną. Nekenksmingas žmogui ir gyvūnams, tinka naudoti ir vidaus, ir lauko medienai. Naudojimo būdas - tepimas/purškimas. Tepti rekomenduojame teptukais su sintetiniais šereliais. Skiedžiamas vandeniu tūrio dalimis iki 1:1. Pamėlynavusios pušies medienai išbalinti preparatas naudojamas neskiestas. Preparatas naudojamas esant teigiamai aplinkos temperatūrai. Medieną apdorotą BERŽU galima alyvuoti, dažyti visų rūšių dažais, lakais ar dažyvėmis.

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR- (A-020810VNO594284/A-23-129). Galioja 2023.06.27 – 2028.05.03.

 

Pavojinga.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P260 Neįkvėpti dulkių/dujų/dūmų/rūko/garų/aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.