Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
ASEPAS-3, bespalvis antiseptikas, skiesti vandeniu1:3 Padidinti

ASEPAS-3, bespalvis antiseptikas, skiesti vandeniu1:3

nuo 13,30 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

ASEPAS-3 medienos antiseptikas, biocidas. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet  perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Bespalvis, nekeičia medienos spalvos. Saugo  apdailinę medieną nuo puvimo, grybelių, pelėsių. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų ir druskų, kurios po impregnavimo kristalų pavidalu padengia medienos paviršių. Juo rekomenduojama apdoroti visą apdailinę medieną, eksploatuojamą viduje ir lauke po stogu (rąstams, dailylentėms, grindinėms lentoms, langams, durims ir tt.), taip pat tinkamas ir statybinės medienos (stogo konstrukcijoms, medinėms perdangoms, atraminėms kolonoms, garažų ir pirčių sienoms, durims, vartams ir pan.). Antiseptikuoti medieną tepimo arba purškimo būdu rekomenduojame skiesti 1:3 dalimis. Mirkymui skiesti 1:5.  Tinka medienai neturinčiai sąlyčio su žeme ir vandeniu, po to reikia dažyti. Taip pat saugo pušies medieną nuo mėlynavimo ( produktas naudojamas neskiedžiamas ), būtina tai atlikti nedelsiant po medienos pjovimo.  Medieną antiseptikuoti rekomenduojame esant teigiamai aplinkos temperatūrai  keletą kartų. Išeiga 1 darbinio litro užtenka 4 m². Antisepkuotą medieną iki dažymo rekomenduojama 2-7 paras apsaugoti nuo kritulių.  Antiseptikuotą medieną galima dažyti bet kuriais jūsų pasirinktais dažais. 

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. Galioja iki.

PAVOJINGA

 

H302 Kenksminga prarijus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.