Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
ASEPAS-2, antiseptikas lauko medienai, skiesti vandeniu 1:2 Padidinti

ASEPAS-2, antiseptikas lauko medienai, skiesti vandeniu 1:2

nuo 10,45 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

ASEPAS-2 - medienos antiseptikas, biocidas. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet  perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Saugo lauke esančią medieną nuo puvimo, grybelių, pelėsių. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų ir druskų, kurios po impregnavimo kristalų pavidalu padengia medienos paviršių. Populiarus dėl didelės stabilių ir efektyvių antiseptinių medžiagų koncentracijos, kurie medienoje sudaro neišplaunamus junginius, todėl atsparus atmosferos poveikiui ir rekomenduojamas medienai, eksploatuojamai sunkesnėmis ir/arba lauko sąlygomis (skiedrų stogams, tvoroms, terasoms ir t t.). Taip pat tinka naudoti ūkinės, visuomeninės paskirties pastatų viduje ir išorėje (stogo konstrukcijoms, medinėms perdangoms, atraminėms kolonoms, garažų ir pirčių sienoms, durims, vartams ir pan.).Idealiai tinka  kontaktuojančiai su vandeniu ir/ar dirvožemiu  lauko medienai: tvoroms, takeliams, terasoms, stogo pakalimams, skiedroms, gontams. Prieš naudojimą antiseptiką skiesti vandeniu santykiu 1:2, medienos konservavimui (mirkymui) galima skiesti vandeniu santykiu 1:3.  Medieną tepti/purkšti rekomenduojama keletą kartų su trumpomis pertraukomis. Medieną antiseptikuoti rekomenduojame esant teigiamai aplinkos temperatūrai.  Išeiga 1 darbinis l/4 m2. Antiseptikuota mediena nusidažo žalsva spalva. Antisepkuotą medieną iki dažymo rekomenduojama 2-7 paras apsaugoti nuo kritulių.  Antiseptikuotą medieną galite dažyti bet kuriais jūsų pasirinktais dažais.

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11605(A-08VNO603290-19-166) . Galioja iki 2024-06-10.

 

Pavojinga.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P362+P364 Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį/talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.