Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
"ASEPAS-1" antiseptikas vidaus medienai, skiesti vandeniu 1:2 Padidinti

"ASEPAS-1" antiseptikas vidaus medienai, skiesti vandeniu 1:2

nuo 9,20 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

ASEPAS-1 medienos antiseptikas, biocidas, skirtas pastatų viduje esančiai medienai saugoti nuo puvimo, grybelių, pelėsių. Idealiai tinka gegnėms, statramsčiams, grebėstams ir kitai medienai. 

Koncentratas, priklausomai nuo medienos eksploatavimo sąlygų, prieš naudojimą skiedžiamas vandeniu santykiu 1:2, medienos konservavimui (mirkymui) galima skiesti vandeniu 1:3.  Išeiga: 1 darbinio litro užteks 4 m². 

Medieną antiseptikuoti rekomenduojame esant teigiamai aplinkos temperatūrai ir apdoroti keletą kartų. Antiseptikuotą medieną iki dažymo rekomenduojama 2-7 paras apsaugoti nuo kritulių. Antiseptikuotą medieną galite dažyti bet kuriais jūsų pasirinktais dažais.

 

APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 

 

Atsargiai!

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P362+P364  Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.